bsuir.info
БГУИР: Дистанционное и заочное обучение
(файловый архив)
Вход (быстрый)
Регистрация
Категории каталога
Другое [37]
Белорусский язык [245]
ВОВ [92]
Высшая математика [468]
Идеология [114]
Иностранный язык [633]
История Беларуси [242]
Культурология [42]
Логика [255]
НГиИГ [116]
Основы права [8]
Основы психологии и педагогики [7]
Охрана труда [7]
Политология [174]
Социология [120]
Статистика [31]
ТВиМС [80]
Техническая механика [43]
ТЭЦ [82]
Физика [145]
Философия [167]
Химия [75]
Экология [35]
Экономика предприятия [35]
Экономическая теория [168]
Электротехника [35]
ЭПиУ [44]
Этика [5]
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Файловый архив
Файлы » Общевузовские предметы » Белорусский язык

ПОИТ (д.), Белорусский язык, Контрольная работа, вар.7, 2017
Подробности о скачивании 01.02.2018, 11:48
1. Ахарактарызуйце беларускія словы (словазлучэнні), адзначыўшы ў табліцы патрэбнае. У якасці даведкі ў дужках падаецца англійскі і / або рускі адпаведнік.
Слова /слова-злучэнне з іншамоўным адпаведнікам Паводле сферы ўжывання:
агульнаўжы-вальнае /
спецыяль-нае (тэрмін; наменклату-рная назва; прафесіяна-лізм; жарганізм) Паводле стылістыч-най афарбоўкі:
нейтраль-нае; кніжнае; размоўна-бытавое; зніжанае Наяў-насць эма-цыянальна-экспрэ-сіўнай афар-боўкі (+/-) Паводле спосабу ўтварэння (толькі для слоў):
запазычанне; калька; семантычная калька; універбацыя; афіксальны спосаб; абрэвіяцыя Дынамічныя працэсы (магчымасць тэрміналагізацыі / дэтэрміналагіза-цыі; выходзіць з актыўнага ўжывання – становіцца архаізмам ці гістарызмам)

ЭВМ
(скарач. ад Э(лектронная) В(ылічальная) М(ашына); ЭВМ; computer) тэрмін кніжнае абрэвіяцыя пераходзіць у клас архаізмаў (больш ужывальны адпаведнік – камп’ютар)
андроід (андроид; android) наменклатурная назва нейтраль-нае - запазычанне актыўна ужываецца
вінчэстар (винчестер; winchester (disk)) тэрмін кніжнае - запазычанне актыўна ужываецца
імэйл
(имейл; e-mail) агульнаўжы-вальнае размоўна-бытавое - запазычанне актыўна ужываецца
сеціва
(Сеть, Интернет) агульнаўжы-вальнае размоўна-бытавое - семантычная калька актыўна ужываецца
зашытыя праграмы (firmware) тэрмін кніжнае - семантычная калька актыўна ужываецца

2. Адрэдагуйце тэкст, выправіўшы арфаграфічныя, граматычныя памылкі, паставіўшы прапушчаныя знакі прыпынку.
У тысяча дзевяцьсот чатырнаццатым годзе ў Мінску мелася некалькі бібліятэк, самай большай з іх была Пушкінская, дзе налічвалася (не адказваю за дакладнасць) дзесяць тысяч кніг. Апрача «галоўнай» было яшчэ некалькі – усе, здаецца, платныя. Так, на Койданаўскай знаходзілася бібліятэка Станішэўскага, дзе быў багаты выбар прыгодніцкай літаратуры. У кнігарні Салавейчыка на Губернатарскай (зараз вуліца Леніна) таксама давалі чытаць кнігі за плату; на Койданаўскай знаходзілася яўрэйская бібліятэка… Усё гэта ў нейкай ступені задавальняла дарэвалюцыйны Мінск, але для сталічнага і універсітэцкага горада было замала.
У тысяча дзевяцьсот дваццаць другім годзе ўрад прыняў пастанову аб стварэнні Беларускай дзяржаўнай і універсітэцкай бібліятэкі. У тысяча дзевяцьсот дваццаць чацвёртым годзе пры бібліятэцы была адчынена Кніжная палата. Пад бібліятэку аддалі так званы Юбілейны дом на былой Захараўскай вуліцы. Гэты дом знаходзіўся на ўскраіне былога гарадскога вала – ад яго пачынаўся стромкі спуск у ніз да сённяшняй вуліцы Янкі Купалы. Загадчыкам беларускім аддзелам стала Ю.В. Бібіла – у той час студэнтка ўніверсітэта, а раней бястужаўскіх курсаў у Петраградзе.
У тысяча дзевяцьсот трыццаць другім годзе ў сувязі с дзесяцігоддзем бібліятэкі ёй было прысвоена імя У.І. Леніна. У тым жа годзе бібліятэка атрымала новы будынак, што стаў яе абліччам на наступныя семьдзесят гадоў.
Пасля набыцця Рэспублікай Беларусь дзяржаўнай незалежнасці і суверэнітэту бібліятэка ўзначаліла бібліятэчную сістэму краіны. Змена яе статусу, павышэнне значнасці ў культурным і сацыяльным развіцці дзяржавы і нацыі адлюстравалася ў перайменаванні дзевятнаццатага мая тысяча дзевяцьсот дзевяноста другога года дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя У.І. Леніна ў нацыянальную бібліятэку Беларусі (паводле М.Улашчыка і сайта www.nlb.by).

3. Перакладзіце тэкст на беларускую мову.
Сегодня прогресс достиг небывалой скорости – буквально каждый день СМИ сообщают о новых изобретениях в самых разных сферах. Какими же неприятностями это может быть чревато для человечества? Некоторые достижения принесут только пользу, но зато те, что все-таки окажутся не безвредными, отправят в нокаут миллионы человек. Каким образом – да очень просто: сделают их безработными.
Несколько лет назад инженеры разработали новое устройство – такое же, как обычный принтер, только способное печатать не плоскую картинку, а объемный предмет, выращивая его слой за слоем согласно заданной при помощи компьютера трехмерной модели. Если использовать не одно вещество, а нексколько, то можно «напечатать» сложные механизмы и шарнирные сборки из нескольких деталей. Также при помощи этого устройства можно создавать продукты питания из порошковых веществ – протеина, крахмала, жиров и усилителей вкуса.
Широко распростанившаяся 3D-печать в будущем оставит невостребованным целый ряд разнообразных производств. Правда, эксперты успокаивают: по-настоящему хороших специалистов никакой робот не лишит работы. К тому же наверняка появятся десятки новых профессий, которые сейчас сложно даже представить (по материалам журнала «Планета»).
Сёння прагрэс дасягнуў небывалай хуткасці – літаральна кожны дзень СМІ паведамляюць аб новых вынаходствах у самых розных сферах. Якімі непрыемнасцямі гэта можа быць багата для чалавецтва? Некаторыя дасягненні прынясуць толькі карысць, але затое тыя, што ўсё-такі апынуцца не бясшкоднымі, адправяць у накаўт мільёны чалавек. Якім чынам – ды вельмі проста: зробяць іх беспрацоўнымі.
Некалькі гадоў назад інжынеры распрацавалі новую прыладу – такую ж, як звычайны прынтар, толькі здольную друкаваць не плоскую карцінку, а аб'ёмны прадмет, гадуючы яго пласт за пластом згодна з зададзенай пры дапамозе кампутара трохмернай мадэлі. Калі выкарыстоўваць не адно рэчыва, а некалькі, то можна «надрукаваць» складаныя механізмы і шарнірныя зборкі з некалькіх дэталяў. Таксама пры дапамозе гэтай прылады можна ствараць прадукты харчавання з парашковых рэчываў – пратэіну, крухмалу, тлушчаў і ўзмацняльнікаў густу.
Шырока распаўсюджаны 3D-друк у будучыні пакіне незапатрабаваным цэлы шэраг разнастайных вытворчасцей. Праўда, эксперты супакойваюць: па-сапраўднаму добрых спецыялістаў ніякі робат не пазбавіць працы. Да таго ж, напэўна, з'явяцца дзясяткі новых прафесій, якія цяпер складана нават прадставіць (па матэрыялах часопіса «Планета»).

4. Вызначце стыль перкладзенага на беларускую мову тэксту Задання 3, назавіце стылістычныя (лексічныя, марфалагічныя, сінтакічныя) сродкі атрыманага беларускамоўнага тэксту, прывядзіце прыклады з яго. Вынікі занясіце ў прыведзеную табліцу.
Для паспяховага вызначэння стылю падумайце, каму тэкст адрасаваны (ці патрэбна спецыяльная падрыхтоўка для яго разумення, наколькі шырокая аўдыторыя можа ім зацікавіцца), з якой мэтай напісаны тэкст, да якога жанру можа належыць і ў якім выданні змешчаны.
Стыль Моўныя сродкі
лексічныя марфалагічныя сінтаксічныя
Публіцыстыч-ны выкарыстанне ацэначных слоў: непрыемнасць, карысць, не бясшкодны. назоўнікі (адцягненыя паняцці) на –асць,
-ства, -нне, -э(е)нне:
хуткасць, вынаходства, непрыемнасць, вытворчасць. рытарычныя пытанні:
Якімі непрыемнасцямі гэта можа быць багата для чалавецтва?

5. Складзіце анатацыю (да чатырох сказаў) на беларускай мове на прапанаваны рускамоўны артыкул.
Узор анатацыі (вылучаны моўныя клішэ, універсальныя для жанру анатацыі на артыкул):
Артыкул прысвечаны пытанням арганізацыйнага афармлення таварыства «Далоў непісьменнасць» (ТДН) у Пскове ў 1920-я гг. Раскрываюцца задачы, лозунгі, формы і віды дзейнасці таварыства. Асаблівая ўвага звяртаецца на прававую аснову і матэрыяльную базу функцыянавання арганізацыі. На аснове аналізу дынамікі колькаснага складу добраахвотнага таварыства, выніковасці яго практычнай дзейнасці, а таксама характару ўзаемадзеяння з іншымі грамадскімі арганізацыямі вызначаецца ступень удзелу ТДН у грамадска-палітычным жыцці рэгіёна.

Моўныя клішэ, якія таксама могуць быць выкарыстаны:

Разглядаецца праблема / пытанне…
Аналізуецца…
Характарызуецца…
Пададзены (вынікі доследу, назірання, аналізу…)
Абагульняецца…
Вылучаны асноўныя этапы…
Прапанавана (мадэль, канцэпцыя, гіпотэза…)
Асноўны змест даследавання складае…
У артыкуле гаворыцца пра / аб…
Артыкул раскрывае змест паняцця…
У артыкуле выкладзены погляды на…
Даецца прагноз / перспектыва (развіцця, прымянення…)

У артыкуле гаворыцца пра гісторыю кібернэтыкі ў СССР. Разглядаецца пытанне, якую ролю адыграла савецкая філасофія ў развіцці кібернетыкі. Называюцца імёны вучоных, якія былі заснавальнікамі кібернэтыкі ў СССР.

К истории кибернетики в СССР
Обычно, когда говорят о "гонениях на кибернетику", здесь же вспоминают и о "гонениях на генетику" и тоже представляют дело так, будто бы хороших и добросовестных ученых преследовали зловредные идеологи. На самом же деле имела место борьба научных школ и сформировавшихся на этой почве околонаучных группировок, в которой далеко не всегда пользовались исключительно академическими средствами. Спору нет, Лысенко в 1948 году в полной мере воспользовался благожелательным отношением к нему Сталина. Но сегодня почему-то никто не хочет вспоминать, что окончательную победу над лысенковцами генетикам принесло то обстоятельство, что они оказались активнейшими участниками хрущевской кукурузной кампании. Да и во времена Сталина генетики не всегда были гонимы. Они долгие годы занимали руководящие посты в советской биологической науке. И не только до 1940 года, до ареста Н.И. Вавилова, но и в 1945—48, на которые приходится очередной подъем генетики и "заметное ухудшение положение Т.Д. Лысенко". Против Лысенко, в поддержку генетиков выступал зав. сектором науки ЦК ВКП(б) Ю.А. Жданов. Даже после печально знаменитой августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г., на которой с одобрения Сталина Лысенко объявил так называемую формальную генетику лженаукой, положение генетиков было не таким уж отчаянным, как пытаются представить это современные журналисты, а торжество Лысенко не столь уж прочным. Уже летом 1952 года Сталин распорядился создать комиссию по подготовке предложения ЦК о создании коллегиального президиума ВАСХНИЛ с введением в его состав противников Лысенко. Трофиму Денисовичу на этот раз удалось спустить дело на тормозах и отвести угрозу, но факт говорит о многом.
В первую очередь о том, что это была вовсе не борьба идеологии с наукой, а это была борьба групп и группок ученых, каждая из которых отстаивала свою точку зрения, привлекая для этого как идеологию, так и политику. Ожесточенность и бескомпромиссность этой борьбы определялась тем, что предметом ее была не научная истина, а стремление той или иной группировки к первенству, независимо от истинности ее взглядов. Истина в этих спорах заведомо не могла быть достигнута, поскольку основным предметом спора были вопросы исключительно философского, мировоззренческого характера (какова природа живого, происходит ли оно от неживого или имеет место вечная передача неизменного наследственного материала от одного индивида к другому у биологов, и вопрос о том, может ли машина мыслить, то есть фактически вопрос о природе человеческого мышления у кибернетиков), а все спорящие изначально отказывались от философии, полагаясь исключительно на эмпирические факты и возможности рассудочного мышления, тем самым автоматически попадая в объятия позитивизма. И совершенно неслучайно в кружке Ляпунова, кроме математиков и филологов, ведущую роль начали играть и биологи-генетики, главным из которых был знаменитый Н.В. Тимофеев-Ресовский.
Объединяли генетиков и кибернетиков не гонения на них, а то, что они оказались на переднем крае наступления позитивизма в советской науке.
Причиной такого наступления позитивизма была откровенная слабость советской философии, то, что она давно уже плелась в хвосте естественных наук. Философы громко повторяли марксистские слова, но они уже не владели марксистскими понятиями.
Идеи структурализма имели успех в среде ученых, увлекшихся кибернетикой, в первую очередь потому, что они в основных своих чертах полностью совпадали с идеями позитивизма, которыми к этому времени преимущественное большинство советских ученых (а московских в особенности) было заражено насквозь. Первая из этих идей состояла в том, что "каждая наука сама себе философия". Эта идея очень греет душу любому ученому, ленящемуся познакомиться с тем, что уже наработано философией, и обычно даже не подозревающему, что даже это его высокомерное отношение к философии есть философия, но только плохая, стоящая в стороне от осевого пути развития человеческой мысли.
Вторая идея зиждилась на уверенности представителей позитивизма в том, что мышление по-своему содержанию совпадает с речью (мышление есть внутренняя речь). С этой точки зрения кажется вполне естественным, что философия заменяется филологией, точнее, таким ее разделом, как семиотика.
Для того, чтобы прояснить, какую роль сыграла структуралистская философия в истории советской кибернетики, сначала нужно обратить внимание на то обстоятельство, что в Советском Союзе вопросами автоматизации обработки информации и автоматизации управления начали знакомиться не после появления книги Винера "Кибернетика" и не под ее влиянием. Во-первых, автоматические счетные машины (механические) существовали довольно давно, и еще в конце 30-х годов под руководством С.А. Лебедева началась работа над машиной, использующей двоичную систему счисления, но она была прервана войной. Во-вторых, война поставила ребром вопрос о создании эффективных систем управления зенитным огнем. Винеровская кибернетика во многом выросла именно из этой проблематики. В Советском Союзе этой проблемой, разумеется, тоже интенсивно занимались и тоже достигли определенных успехов. Например, именно от этой проблематики шел в кибернетику И.Я. Акушский один из выдающихся советских кибернетиков, основоположник нетрадиционной компьютерной арифметики.
Главным же толчком для интенсификации в СССР работ в области вычислительной техники и программирования было появление в США в 1946 году первой электронно-вычислительной машины, использующей фон-неймановскую схему, ЭНИАК.
После этого работы по созданию ЭВМ достаточно быстро приобрели в СССР очень широкий размах. В 1948 году был создан Институт точной механики и вычислительной техники АН СССР и Специальное конструкторское бюро Министерства приборостроения и средств автоматизации (СКБ 245). В этих учреждениях, а также в лаборатории электросистем Энергетического института им. Г.М. Кржижановского, НИИ электронных математических машин, лаборатории вычислительной техники АН УССР, Ереванском институте математических машин, Пензенском институте управляющих вычислительных машин и в нескольких других учреждениях велась активная работа по конструированию ВТ, разработке теории вычислительных машин, разработке технологии программирования.
В 1949 году была организована кафедра вычислительной математики, которую в 1952 году возглавил С.Л. Соболев. В том же 1952 году для студентов этой кафедры А.А. Ляпунов начал читать курс "Программирование".
Кстати, изданная в 1948 году книга Винера "Кибернетика" практически немедленно была переведена, и уже в 1949 году советские специалисты имели возможность познакомиться с ней. Ю. А. Шрейдер, который пишет об этом, сетует на то, что перевод был "чудовищным", но этому вряд ли стоит удивляться. Винер в предисловии ко второму изданию "Кибернетики" говорит, что и в оригинале были многочисленные опечатки и даже ошибки в содержании, что уж тогда говорить о служебном переводе для специалистов. К слову, если говорить о том, как на самом деле в СССР обстояло тогда дело с доступом к иностранной научной литературе, очень ярко свидетельствует эпизод, который приводит Вячеслав Всеволодович Иванов. Он вспоминает, что в августе 1957 года на международном конгрессе в Осло один американский ученый подарил ему только что вышедшую книгу Хомского "Синтаксические структуры". Но по приезду в Москву Иванов обнаружил, что эта книга уже есть в Ленинской библиотеке и на нее уже написана и опубликована рецензия. Он так и говорит, что в то время Ленинская библиотека "прекрасно снабжалась".
Но, возвращаясь к "Кибернетике" Винера, надо сказать, что на специалистов в области вычислительной техники она произвела, скорее, отрицательное впечатление. В ней они увидели, в основном, беспочвенные фантазии и оторванное от реалий тогдашней науки и техники философствование, необоснованные претензии на всеобщность методов частных наук.
Но неожиданно эта книга заинтересовала ученых, к вычислительной технике отношения не имеющих и, поэтому, склонных весьма преувеличивать ее возможности. Именно они и сгруппировались впоследствии вокруг семинара Ляпунова и выступили самыми горячими защитниками кибернетики.
Но, нужно сразу оговориться, что ни Ляпунова, ни участников его семинара нельзя считать единственными, кто развивал кибернетику в СССР.
В этой связи я хотел бы обратить внимание, например, на фигуру Анатолия Ивановича Китова.
Роль Китова в истории советской кибернетики далеко не такая яркая, как Ляпунова, но, я считаю, что она была куда более продуктивной, чем кажется сегодня. Будучи самым горячим сторонником кибернетики, он, в то же время, действовал гораздо более осторожно и осмотрительно, чем Ляпунов. С одной стороны, он сыграл самую активную роль в кампании по реабилитации кибернетики и по разгрому ее "гонителей" (именно он инициировал и написал основную часть подписанной им, Ляпуновым и академиком Соболевым статьи «Основные черты кибернетики», которая вышла в «Вопросах философии», в четвертом номере за 1955 г, и с которой начался отсчет триумфальному шествию кибернетики в СССР), но в отличие от Ляпунова, он не дал увлечь себя кибернетическим романтикам, имеющим весьма далекое представление о действительных возможностях электронно-вычислительной техники, но имеющим безграничную фантазию.
Василий Пихорович

6. Напішыце тэкст-разважанне (да 10 сказаў) як адказ на прапанаванае пытанне, выкарыстаўшы наступныя граматычныя сродкі (мінімум па адным разе кожны): складаны бяззлучнікавы сказ; пабочная канструкцыя; дзеепрыслоўны зварот; дзеепрыметнікавы зварот. Падкрэсліце ў тэксце пералічаныя сродкі мовы.
Развіццё і ўдасканаленне сістэмы беларускай літаратурнай мовы суправаджаецца паступовым выцясненнем яе з найбольш значных і ўплывовых сфер зносін. Фактычна ў сённяшніх умовах беларуская мова – мова тытульнай нацыі і першая дзяржаўная мова Рэспублікі Беларусь – займае другараднае становішча ў моўнай сітуацыі. Яе роля зведзена да мінімуму ў такіх грамадскіх сферах, як дзяржаўнае кіраванне, справаводства, вышэйшая адукацыя, навука. А менавіта гэтыя сферы выкарыстання мовы ў сённяшнім грамадстве вызначаюць яе прэстыж і мажарытарнасць, а таксама фарміруюць прагматычныя фактары яе вывучэння. Істотна скарацілася і колькасць актыўных карыстальнікаў беларускай мовы. Адзначаная акалічнасць самым непасрэдным чынам уплывае і на развіццё самой сістэмы беларускай мовы, што адбіваецца ў першую чаргу на развіцці асобных функцыянальных стыляў (афіцыйна-дзелавога, навуковага), фарміраванні асобных тэрмінасістэм.
А.А. Лукашанец. Беларуская мова на пачатку ХХІ ст.: некаторыя разважанні
Ці варта нейкім чынам імкнуцца змяніць апісаную праф. А.А. Лукашанцам сітуацыю функцыянавання беларускай мовы на сучасным этапе? Якія спосабы вырашэння акрэсленай праблемы Вам уяўляюцца эфектыўнымі?

Не размаўляючы на беларускай мове, беларусы рызыкуюць страціць родную мову. Вывучаемая у школе, яна далей не ўжываецца ў паўсядзённым жыцці. На маю думку, існуе адзін спосаб захаваць беларускую мову - гэта зрабіць яе зноў адзінай дзяржаўнай мовай нашай краіны.
Категория: Белорусский язык | Добавил: landrin
Просмотров: 559 | Загрузок: 1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]