bsuir.info
БГУИР: Дистанционное и заочное обучение
(файловый архив)
Вход (быстрый)
Регистрация
Категории каталога
Другое [37]
Белорусский язык [245]
ВОВ [92]
Высшая математика [468]
Идеология [114]
Иностранный язык [633]
История Беларуси [242]
Культурология [42]
Логика [255]
НГиИГ [116]
Основы права [8]
Основы психологии и педагогики [7]
Охрана труда [7]
Политология [174]
Социология [120]
Статистика [31]
ТВиМС [83]
Техническая механика [43]
ТЭЦ [82]
Физика [145]
Философия [167]
Химия [75]
Экология [35]
Экономика предприятия [35]
Экономическая теория [168]
Электротехника [35]
ЭПиУ [44]
Этика [5]
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Файловый архив
Файлы » Общевузовские предметы » Белорусский язык

ПОИТ (д.), Белорусский язык, Контрольная работа №1, вар.6, 2016
Подробности о скачивании 16.05.2017, 09:14
ВАРЫЯНТ 6
1. Ахарактарызуйце беларускія словы (словазлучэнні), адзначыўшы ў табліцы патрэбнае. У якасці даведкі ў дужках падаецца англійскі і / або рускі адпаведнік.
Слова /сло-вазлучэнне з іншамоўным адпаведнікам Паводле сферы ўжывання:
агульнаўжы-вальнае /
спецыяль-нае (тэрмін; наменклату-рная назва; прафесіяна-лізм; жарганізм) Паводле стылістыч-най афарбоўкі:
нейтральнае; кніжнае; размоўна-бытавое; зніжанае Наяў-насць эма-цыяна-льна-экспрэ-сіўнай афар-боўкі (+/-) Паводле спосабу ўтварэння (толькі для слоў):
запазычанне; калька; семантычная калька; універбацыя; афіксальны спосаб; абрэвіяцыя Дынамічныя працэсы (магчымасць тэрміналагізацыі/дэтэрміналагіза-цыі; выходзіць з актыўнага ўжывання – становіцца архаізмам ці гістарызмам)

ЭВМ
(скарач. Ад
Э(лектронная) В(ылічальная) М(ашына); ЭВМ; computer) тэрмін кніжнае абрэвіяцыя пераходзіць у клас архаізмаў (больш ужывальны адпаведнік –камп’ютар)
блог
(blog – скарач. aд (We)b log) тэрмін нейтраль-нае - калька тэрміналагі-зацыі
глюк
(глюк) жарганізм размоўна-бытавое - універба-цыя дэтэрміналагі-зацыі
Фэйсбук (Фейсбук; Facebook) наменклату-рная назва нейтраль-нае - калька дэтэрміналагі-зацыі
выпрамнік (выпрямитель; rectifier) прафесіяна-лізм размоўна-бытавое - сематычная калька тэрміналагіза-цыі
пераменны (зменны) ток (переменный ток; alternating current) тэрмін кніжнае - сематычная калька тэрміналагіза-цыі

2. Адрэдагуйце тэкст, выправіўшы арфаграфічныя, граматычныя памылкі, паставіўшы прапушчаныя знакі прыпынку.
3. Тэрмін «блог» з’явіўся ў тысяча дзевяцьсот дзевяноста сёмым годзе (web + log (сетка + пісаць) – weblog – we blog (мы пішым у Інтэрнеце) – blog). Па колькі ў пісьмовай культуры ўжо існавала традыцыя вядзення дзённікаў блогі вельмі хутка заваявалі папулярнасць сярод карыстальнікаў Інтэрнета, у тым ліку пісменнікаў, якія да блогаў паставіліся с асаблівай увагай па шэрагу прычын. Звычайна ўсе літаратурныя тэксты перад публікацыяй праходзяць рэдагаванне, у часе якога тэкст можа быць зменены супраць волі аўтара. Пры з’яўленні праектаў Web 2.0 (інтэрнетсервісы, змест якіх фарміруюць непрафесіяналы, што карыстаюцца праграмнымі шаблонамі) праблема рэдагавання і цэнзуры аўтаматычна вырашалася, бо размяшчэнне ў Сеціве публікацый з рознымі ступенямі адкрытасці (бачна ўсім, толькі сябрам, толькі сабе) і візуальнага матэрыалу (фота, відэо) звычайна адбываецца без пасярэднікаў. Змест (т.зв. кантэнт) блогу вызначаецца самацэнзурай аўтара, якая залежыць ад яго індывідуальных асаблівасцей, выхавання, адукацыі, пісменнасці, светапогляду і інш. Пабочным эффектам адсутнасці рэдактуры стала з’яўленне памылак у надрукаваных у Інтэрнету тэкстах. Існуе вялікі спектр пабуджальных матываў да вядзення блогу: ад патрэбы расказаць пра сябе да неабходнасці абараніцца /абвінаваціць /адпомсціць апаненту. Пісменнікі змяшчаюць у блогах тэксты розных жанраў: ад побытавых нататак (т.зв. лытдыбр) да артыкулаў і мастацкіх твораў ці іх фрагментаў. Існуе тры тыпа матэрыалаў у пісменніцкіх блогах: 1) мастацкія творы; 2) аўтабіяграфічныя і псеўда-аўтабіяграфічныя нататкі; 3) немастацкія тэксты, якія выконваюць пераважна камунікатыўную функцыю. Як паказваюць назіранні блогасфера беларускага сегмента Інтэрнета актыўна развіваецца (паводле Бязлепкіна, А.П. 100 слоў пра сучасную беларускую літаратуру. Мінск : Лімарыус, 2012).

Тэрмін «блог» з’явіўся ў тысяча дзевяцьсот дзевяноста сёмым годзе (web + log (сетка + пісаць) – weblog – we blog (мы пішам у Інтэрнэце) – blog). Паколькі ў пісьмовай культуры ўжо існавала традыцыя вядзення дзённікаў, блогі вельмі хутка заваявалі папулярнасць сярод карыстальнікаў Інтэрнэту, у тым ліку пісьменнікаў, якія да блогаў паставіліся з асаблівай увагай па шэрагу прычын. Звычайна ўсе літаратурныя тэксты перад публікацыяй праходзяць рэдагаванне, у часе якога тэкст можа быць зменены супраць волі аўтара. Пры з’яўленні праэктаў Web 2.0 (інтэрнэтсэрвісы, змест якіх фарміруюць непрафесіяналы, што карыстаюцца праграмнымі шаблонамі) праблема рэдагавання і цэнзуры аўтаматычна вырашалася, бо размяшчэнне ў сетцы публікацый з рознымі ступенямі адкрытасці (бачна ўсім, толькі сябрам, толькі сабе) і візуальнага матэрыалу (фота, відэо) звычайна адбываецца без пасярэднікаў. Змест (т.зв. кантэнт) блогу вызначаецца самацэнзурай аўтара, якая залежыць ад яго індывідуальных асаблівасцей, выхавання, адукацыі, пісьменнасці, светапогляду і інш. Пабочным эфектам адсутнасці рэдактуры стала з’яўленне памылак у надрукаванных у Інтэрнэце тэкстах. Існуе вялікі спектр пабуджальных матываў да вядзення блогу: ад патрэбы расказаць пра сябе, да неабходнасці абараніцца /абвінаваціць /адпомсціць апанэнту. Пісьменнікі змяшчаюць у блогах тэксты розных жанраў, ад побытовых нататак (т.зв. лытдыбр) да артыкулаў і мастацкіх твораў ці іх фрагментаў. Існуе тры тыпа матэрыялаў у пісьменніцкіх блогах: 1) мастацкія творы; 2) аўтабіяграфічныя і псеўда-аўтабіяграфічныя нататкі; 3) немастацкія тэксты, якія выконваюць пераважна камунікатыўную функцыю. Як паказваюць назіранні, блогасфера беларускага сегменту Інтэрнэту актыўна развіваецца (паводле Бязлепкіна, А.П. 100 слоў пра сучасную беларускую літаратуру. Мінск : Лімарыус, 2012).

4. Перакладзіце тэкст на беларускую мову.
Физики наблюдали за поведением посетителей концертов на основе видеороликов, находящихся в свободном доступе в Интернете. Движение каждого человека из толпы оцифровывали, переводили в двумерную плоскость, а затем производили анализ на предмет распределения абсолютных скоростей и векторов движения.
Ученые заметили, что движение посетителей концертов очень похоже на движение частиц газа. Авторы считают такой результат очень необычным, так как с физической точки зрения речь идет о принципиально разных системах: неравновесной в первом случае и равновесной во втором.
Если молекулы газа движутся за счет инерции и столкновений, то гости концертов двигаются самостоятельно.
На основе собранной информации ученые разработали модель движения толпы, основными параметрами которой были уровень случайного шума и склонность следования за соседями. При верном подборе этих параметров модель хорошо воспроизводила данные видеороликов. Исследователям даже удалось найти вихри, порой образующиеся в такой толпе (mosh pits).
Физика поведения толпы имеет огромное значение для планирования массовых мероприятий (по материалам Telegraf.by).

Фізікі назіралі за паводзінамі наведвальнікаў канцэртаў на аснове відэаролікаў, якія знаходзяцца ў вольным доступу ў Інтэрнэце. Рух кожнага чалавека з натоўпу аблічбоўвалі, пераводзілі ў двухмерную плоскасць, а затым выраблялі аналіз на прадмет размеркавання абсалютных скарасцей і вектароў руху.
Навукоўцы заўважылі, што рух наведвальнікаў канцэртаў вельмі падобны на рух часціц газу. Аўтары лічаць такі вынік вельмі незвычайным, так як з фізічнага пункту гледжання гаворка ідзе пра прынцыпова розныя сістэмы: нераўнаважнай ў першым выпадку і раўнаважнай у другім.
Калі малекулы газу рухаюцца за кошт інэрцыі і сутыкненняў, то госці канцэртаў рухаюцца самастойна.
На аснове сабранай інфармацыі навукоўцы распрацавалі мадэль руху натоўпу, асноўнымі параметрамі якой былі ўзровень выпадковага шуму і схільнасць перамяшчэння за суседзямі. Пры правільным падборы гэтых параметраў мадэль добра прайгравала дадзеныя відэаролікі. Даследчыкам нават атрымалася знайсці віхуры, якія часам ўтвараюцца ў такім натоўпе (mosh pits).
Фізіка паводзін натоўпу мае вялікае значэнне для планавання масавых мерапрыемстваў (па матэрыялах Telegraf.by).

5. Вызначце стыль перкладзенага на беларускую мову тэксту Задання 3, назавіце стылістычныя (лексічныя, марфалагічныя, сінтакічныя) сродкі атрыманага беларускамоўнага тэксту, прывядзіце прыклады з яго. Вынікі занясіце ў прыведзеную табліцу.
Для паспяховага вызначэння стылю падумайце, каму тэкст адрасаваны (ці патрэбна спецыяльная падрыхтоўка для яго разумення, наколькі шырокая аўдыторыя можа ім зацікавіцца), з якой мэтай напісаны тэкст, да якога жанру можа належыць і ў якім выданні змешчаны.
Стыль Моўныя сродкі
Лексічныя марфалагічныя сінтаксічныя
Навуковы -тэрміны (двухмерная плоскасць, абсалютныя скорасци, вектар руху);
- агульнанавуковыя словы(аблічбоўваць, аналіз, параметры)
- іншамоўныя словы
(Інтэрнэт, плоскасць, малекула)
-складаныя злучнікі (калі…, то);
- аддзяслоўныя назоўнікі(размеркаванне, перамяшчэнне);
- цяперашні пазачасавы час дзеясловаў(назіралі, аблічбоўвалі, пераводзілі);
- рэдка ўжываюцца формы 1 і 2 асоб дзеясловаў і займеннікаў. - апавядальныя няклічныя сказы;
- складаныя сказы;
- развітыя сказы.

6. Складзіце анатацыю (да чатырох сказаў) на беларускай мове на прапанаваны рускамоўны артыкул.
Узор анатацыі (вылучаны моўныя клішэ, універсальныя для жанру анатацыі на артыкул):
Артыкул прысвечаны пытанням арганізацыйнага афармлення таварыства «Далоў непісьменнасць» (ТДН) у Пскове ў 1920-я гг. Раскрываюцца задачы, лозунгі, формы і віды дзейнасці таварыства. Асаблівая ўвага звяртаецца на прававую аснову і матэрыяльную базу функцыянавання арганізацыі. На аснове аналізу дынамікі колькаснага складу добраахвотнага таварыства, выніковасці яго практычнай дзейнасці, а таксама характару ўзаемадзеяння з іншымі грамадскімі арганізацыямі вызначаецца ступень удзелу ТДН у грамадска-палітычным жыцці рэгіёна.

Моўныя клішэ, якія таксама могуць быць выкарыстаны:

Разглядаецца праблема / пытанне…
Аналізуецца…
Характарызуецца…
Пададзены (вынікі доследу, назірання, аналізу…)
Абагульняецца…
Вылучаны асноўныя этапы…
Прапанавана (мадэль, канцэпцыя, гіпотэза…)
Асноўны змест даследавання складае…
У артыкуле гаворыцца пра / аб…
Артыкул раскрывае змест паняцця…
У артыкуле выкладзены погляды на…
Даецца прагноз / перспектыва (развіцця, прымянення…)

К истории кибернетики в СССР
В то время, как против кибернетики в "Вопросах философии", была опубликована практически анонимная статья, то есть, фактически, это была частная точка зрения, хоть и поддержанная журналом, то за кибернетику высказались известные в то время ученые (в том числе один академик, работавший в атомном проекте), статья обсуждалась в научно-исследовательских институтах и вузах, в прессе. В короткое время кибернетика однозначно стала отождествляться с наукой, а все, кто осмеливались высказать сомнения, объявлялись реакционерами и противниками науки. Что же касается философов, то их так "затюкали", что они долгое время и признаваться боялись о том, что они философы.
Очень характерно обсуждение статьи Соболева, Ляпунова, Китова; на заседании редакции "Вопросов философии". Все, чего просили философы, немного разбиравшиеся в философии и не потерявшие окончательно профессиональную честь, например, М.М. Розенталь, это убрать очевидно нелепые места, как например такие, где говорилось, что машина отличается от мозга только количеством элементов.
В то же время, философы, у которых с профессиональной честью, да, видимо и с совестью вообще, было посвободней, не стеснялись в методах и средствах для "проталкивания" кибернетики.
Например, Э.Я. Кольман, дабы подвести под кибернетику "классовую основу", утверждал, что "сейчас у Винера тяжелое положение, книги его не издают, запрещены". Мол, империалисты его преследуют, значит мы должны срочно признать его своим. Разумеется, никто в Америке книг Винера не запрещал (здесь профессор просто врал), хотя определенные проблемы у Винера, не скрывающего свое неприятие капиталистической системы, были. К слову сказать, сам Кольман, как позже выяснилось, ничего против капитализма не имел, доказательством чему является то, что позже он эмигрировал в Швецию, а потом в США.
Другими словами, "кибернетики" устроили невероятный скандал по поводу того, что им, мол, не дают заниматься очень перспективной наукой, что "консерваторы" душат новое, передовое, "подняли на уши" руководство страны, дошли до самых верхов (курировавший кибернетику зам. министра обороны СССР академик, адмирал А.И. Берг был вхож к Косыгину), но когда их противники были разгромлены и когда им были созданы все условия для развития этой самой кибернетики, они очень быстро потеряли к ней всякий интерес и только продолжали изредка поругивать своих бывших противников и вспоминать свою собственную храбрость в борьбе с ними.
Что касается применения вычислительной техники, то оно пошло в СССР по тому пути, который ему определяли "противники кибернетики" то есть она применялась главным образом как техника для облегчения вычислений. Если машины для АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическими процессами) и разрабатывались, то о чем-то большем хотя бы о машинах экономического профиля у нас к началу 60-х годов никто даже не заговаривал, их попросту не было, о чем прямо говорит такой авторитетный свидетель как В.М. Глушков. И яростные защитники кибернетики нисколько против этого не протестовали.
Таким образом, получилось так, что кибернетика в том виде, в котором она сложилась в Советском Союзе, и в самом деле оказалась лженаукой, а в том виде, в котором она могла дать результат как основа автоматизации управления экономическими процессами она не признавалась "кибернетиками", вплоть до того, что в сборнике "Очерки истории информатики в России" вообще нет упоминания об Общегосударственной системе управления экономикой (ОГАС). На Западе же кибернетика исчезла, не успев появиться, превратившись в информатику или computer science. Кстати говоря, даже сам "отец кибернетики" Норберт Винер с определенного времени стал выступать с серьезными опасениями по поводу высказанных им же самим идей о возможности применения электронно-вычислительных машин для управления общественными процессами. Не говоря уж о том, что вопросами кибернетики как науки об управлении обществом он к концу жизни просто перестал заниматься.
Наиболее жалко выглядели в этом споре именно советские философы. О них очень метко написал один из видных "кибернетиков" Шрейдер: "Весь набор тогдашних антикибернетических статей выглядел чудовищно глупо, на эту тему можно было написать что-нибудь более умное. Однако официальные философы-марксисты находились в очень жалком положении. Аргументировать философскую несостоятельность той или иной научной концепции они имели право только путем обвинения ее в идеализме. Но кибернетика возникла из самой что ни на есть материалистической традиции. Это подтверждается, между прочим, и той легкостью, с которой кибернетика была ассимилирована нашей философией, поскольку кибернетика основана на чрезвычайно материалистической доктрине по самой сути. Найти там идеализм было чрезвычайно трудно".
Автор полностью прав, найти идеализм в концепциях кибернетиков было очень трудно, поскольку это был вовсе не философский идеализм, выросший из традиции развития мировой мысли, который Ленин называл "умным идеализмом". Это был примитивнейший идеализм, выросший непосредственно из эмпирического, грубого, естественно-научного материализма, не признающего философии, а поэтому беспомощного в вопросах мышления. Это был тот идеализм, о котором Энгельс говорил, что "абстрактный материализм равняется абстрактному спиритуализму". Последователи этого рода материализма говорили, что в генах фиксируется склонность человека к музыке, к математике, к поэзии (представьте себе на секундочку, например, ген программирования на С++ или ген, отвечающий за склонность к службе в налоговой полиции) или вслед за профессором Колмогоровым спрашивали, почему бы не представить себе, что "на других планетах нам может встретиться разумная жизнь в виде размазанной по камню плесени".
Классики марксизма умели тончайшим образом отделять то полезное, что дает наука, от идеологической шелухи, которую она зачастую порождает, пытаясь распространить свои частные методы на решение общих вопросов. Ярчайшими образцами диалектико-материалистического подхода к анализу достижений и просчетов тогдашней науки являются "Диалектика природы" и "Анти-Дюринг" Энгельса или "Материализм и эмпириокритицизм" Ленина. Увы, к рассматриваемому периоду традиция критического рассмотрения достижений современной науки философами-марксистами была во многом утеряна. Все, что могли противопоставить явно метафизическому, механистическому подходу кибернетиков к вопросу о природе мышления и возможности его моделирования и воспроизводства в машине советские философы, это не менее метафизический и наивно-материалистический подход физиологов из школы И.П. Павлова. Вполне понятно, что борьба окончилась очень быстро и не в пользу философов.
Тем не менее, противостояние философов и кибернетиков вовсе не закончилось в 1955 или 56 году. Прекратили спорить против кибернетиков только те философы, которые не имели своего собственного мнения. Против необоснованных претензий кибернетики продолжали выступать далеко не худшие советские философы и отнюдь не догматики. Самым последовательным из них был Эвальд Васильевич Ильенков. Его идеи, высказанные в статьях "Машина и человек, кибернетика и философия" и книге "Об идолах и идеалах" до сих пор остаются актуальными. Но не менее актуальными остаются и идеи автоматизации сбора и обработки экономической информации с целью автоматизации моделирования, прогнозирования и планирования экономических процессов, а также управления ими, которые были разработаны теми немногими представителями кибернетики, которые не изменили своей науке и продолжали разрабатывать ее даже после того, как мода на нее прошла и она была фактически уничтожена. В первую очередь речь идет об идеях общегосударственных автоматизированных систем управления экономикой В.М. Глушкова и английского ученого Стаффорда Бира.
Подобно тому, как в средние века философия стала "служанкой богословия", в середине 50-х она окончательно превратилась в "сферу обслуживания" сегодняшней господствующей формы общественного сознания - науки. Проблема восстановления правильного развития философии и кибернетики в очень скором времени может оказаться вполне практической общественной проблемой, от решения которой будет зависеть дальнейшее развитие общества. Чем дальше, тем более очевидно, что господствующая сегодня в мире система товарно-денежных отношений, основанная на господстве частной собственности с одной стороны, и рыночной анархии с другой, явно исчерпывает свои возможности балансировать на грани всеобщего коллапса. Соответственно, никакой альтернативы разумному планированию производства и потребления нет и не может быть.
Но такое планирование невозможно без, как минимум, двух условий, первое из которых состоит в том, чтобы научиться мыслить не с точки зрения сиюминутной частной выгоды, а с точки зрения всеобщего, да еще в развитии, чему научиться без обращения к философии в принципе невозможно; второе же условие успешного перспективного планирования состоит в умении собирать и обрабатывать необходимую информацию о производстве и потреблении, и соответственно, принимать управленческие решения в режиме реального времени, что невозможно без автоматизации сбора, обработки информации и принятия управленческих решений, то есть, без кибернетики.
Объединить кибернетику и философию можно только как органические моменты единого действия, реальной борьбы против общественных условий, порождающих перманентный кризис, превращающих человека в бездушный автомат и отторгающих философию и кибернетику, за создание общественных условий, в которых казавшаяся когда-то утопией мечта философов и кибернетиков о том, чтобы переложить весь рутинный, механический, отупляющий труд на плечи машин, и тем самым освободить человека для творчества и всестороннего развития, становилась реальностью.
Василий Пихорович

У артыуле аналізуецца гісторыя развіцця кібернэтыкі ў СССР. Раскрываюцца супрацьстаянне філасофіі і кібернэтыкі. У артыкулу выкладзены погляд на залежносць гэтых навук для дасягнення грамадскіх мэт. Даецца прагноз на будучыню якая не магчыма без гэтых навук.

7. Напішыце тэкст-разважанне (да 10 сказаў) як адказ на прапанаванае пытанне, выкарыстаўшы наступныя граматычныя сродкі (мінімум па адным разе кожны): складаны бяззлучнікавы сказ; пабочная канструкцыя; дзеепрыслоўны зварот; дзеепрыметнікавы зварот. Падкрэсліце ў тэксце пералічаныя сродкі мовы.
Уладальнік газеты «Твой день» і сайта Lifenews А. Габрэлянаў акрэслівае такія наступствы новых тэхналогій: «В основном все сейчас говорят на языке Интернета. Как в Интернете пишут «спасибо»? Спс. Скоро, я вас уверяю, люди между собой будут говорить «спс». Или «эспэ». Скорость жизни все убыстряется, язык все упрощается». А як, на Вашу думку, інтэрнэт-камунікацыя ўплывае на развіццё мовы, на культуру маўлення асобнага карыстальніка?
У наш час жыццё не магчыма без інтэрнэту. З аднаго боку, многія, як дзеці так і дарослыя, перанеслі свае зносіны на віртуальныя прасторы, але гэта не заменіць жывых зносін. Падлеткі катаюцца на каньках, яшчэ не забыты бібліятэкі, увечары кафэ запоўненны людзьмі. Інтэрнэт надае нам шмат інфармацыі, нехта бярэ з гэтага больш для развіця, але многія, не спяшаючыся жыць у рэальнасці, прападаюць у гэтым ілюзорным свеце. Звыкнувшыя да хуткасці, мы спяшаем і скарачаем словы, карыстаемся смайлікамі. На нашу мову, на мой погляд, уплывае то, што у нас закладзенна з дзяцінства, я лічу, што не трэба каб немаўля прывыкала да кампьютэра амаль з пяленак. Культура нашага маўлення залежыць у першую чаргу ад круга нашых зносін, а ўжо потым ад месца размовы.
Категория: Белорусский язык | Добавил: Dera
Просмотров: 940 | Загрузок: 3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]