bsuir.info
БГУИР: Дистанционное и заочное обучение
(файловый архив)
Вход (быстрый)
Регистрация
Категории каталога
Другое [37]
Белорусский язык [245]
ВОВ [92]
Высшая математика [468]
Идеология [114]
Иностранный язык [633]
История Беларуси [242]
Культурология [42]
Логика [255]
НГиИГ [116]
Основы права [8]
Основы психологии и педагогики [7]
Охрана труда [7]
Политология [174]
Социология [120]
Статистика [31]
ТВиМС [83]
Техническая механика [43]
ТЭЦ [82]
Физика [145]
Философия [167]
Химия [75]
Экология [35]
Экономика предприятия [35]
Экономическая теория [168]
Электротехника [35]
ЭПиУ [44]
Этика [5]
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Файловый архив
Файлы » Общевузовские предметы » Белорусский язык

ПОИТ (д.), Белорусский язык, Контрольная работа №1, вар.8, 2016
Подробности о скачивании 14.01.2017, 10:13
ВАРЫЯНТ 8 1. Ахарактарызуйце беларускія словы (словазлучэнні), адзначыўшы ў табліцы патрэбнае. У якасці даведкі ў дужках падаецца англійскі і / або рускі адпаведнік. Слова /слова-злучэнне з іншамоўным адпаведнікам Паводле сферы ўжывання: агульнаўжы-вальнае / спецыяль-нае (тэрмін; наменклату-рная назва; прафесіяна-лізм; жарганізм) Паводле стылістыч-най афарбоўкі: нейтраль-нае; кніжнае; размоўна-бытавое; зніжанае Наяў-насць эма-цыянальна-экспрэ-сіўнай афар-боўкі (+/-) Паводле спосабу ўтварэння (толькі для слоў): запазычанне; калька; семантычная калька; універбацыя; афіксальны спосаб; абрэвіяцыя Дынамічныя працэсы (магчымасць тэрміналагізацыі / дэтэрміналагіза-цыі; выходзіць з актыўнага ўжывання – становіцца архаізмам ці гістарызмам) ЭВМ (скарач. ад Э(лектронная) В(ылічальная) М(ашына); ЭВМ; computer) тэрмін кніжнае абрэвіяцыя пераходзіць у клас архаізмаў (больш ужывальны адпаведнік – камп’ютар) Вікіслоўнік (Викисловарь; Wictionary) ламер (ламер; ад англ. lame – кульгавы, неперака-наўчы) мыш (мышь; mouse) тэкставы працэсар (текстовый процессор) падабайка (лайк; like) 2. Адрэдагуйце тэкст, выправіўшы арфаграфічныя, граматычныя памылкі, паставіўшы прапушчаныя знакі прыпынку. Мова праграміравання – фармальная мова сувязі чалавека с ЭВМ прызначаная для апісання інфармацыі (напрыклад даных) і алгарытмаў яе апрацоўкі. Задаецца наборам сімвалаў (алфавіт) правіламі пабудовы тэкста (сінтаксіс), пералікам дзеянняў і аб’ектаў, што апісваюцца сінтаксічнадапушчальнымі тэкстамі праграмм (сямантыка). Праграммы, напісанныя на М.п., пераводзяцца ў машынныя коды с дапамогай транслятару. Адрозніваюць М.п. машынна-арыентаваныя, працэдурна-арыентаваныя і аб’ектна-арыентаваныя. Да машынна-арыентаваных адносяць мовы, што ўлічваюць асаблівасці канкрэтнага ЭВМ (структуру каманд, памяць, знешнія прылады і інш.) і дазваляюць ствараць праграммы такія ж па эффектыўнасці, як праграммы, напісанныя ў кодах машыны (гл. Асемблер, Машынная мова). У працэдурна-арыентаваных М.п. (напрыклад Паскаль, Фартран, Алгол, Модула, ПЛ/1) вылучаюць две часткі: для апісання структуры аб’ектаў і для працэдуры іх апрацоўкі. На іх эффектыўна апісваюцца і рэалізуюцца алгарытмы апрацоўкі інфармацыі складанай ерархічнай структуры. Самастойнае падмножства такіх моў складаюць мовы мадэліравання. Аб’ектна-арыентаваныя М.п. (напрыклад Ада, С++) грунтуюцца на чатырох галоўных прынцыпах: магчымасць праграммісту апісваць уласные аб’екты, вызначаць уласные аперацыі над аб’ектамі, будаваць ерархіі аб’ектаў і дзеянняў над імі, перавызначаць аб’екты і аперацыі над імі. У выніку з’явіліся магчымасці развіваць і назапашываць праграммы с канкрэтнай прадметнай обласці, павялічылася іх надзейнасць і скараціўся час іх распрацоўкі і наладкі (паводле Беларуская энцыклапедыя : у 18 т.). 3. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Понятие и таксономия юзабилити-тестирования пользовательского интерфейса Понятие «юзабилити-тестиование» объединяет чрезвычайно широкий спектр подходов и методов оценки качества не только интерфейса, но и всего комплекса человека-компьютерного взаимодействия. Поэтому эта тема должна бы находиться в предыдущем разделе, посвященном оценке пользовательского интерфейса (ПИ). Однако юзабилити-тестирование представляет собой достаточно самостоятельный и весьма объемный комплекс процедур, пронизывающих весь процесс разработки ПИ. Самый адекатный перевод слова «usability», пожалуй, будет «потребительские качества продукта». Необходимо иметь какие-либо способы оценки таких качеств. Стандарт по человеко-компьютерному взаимодействию ISO 9241 включает в себя три базовых характеристики: 1. эффективность – можете ли вы сделать то, что хотите; 2. требуемые условия (легкость) – можете ли вы сделать это без излишных усилий; 3. субъективная удовлетворенность – доставляет ли вам удовольствие процесс «делания». Этими характеристиками должен быть описан любой конкретный показатель системы, как регламентировано в том же стандарте. Самая сложная проблема в юзабилити – определение тех показателей (т.е. той метрики), которые будут использоваться для оценки величины юзабилити и установления лучшего / худшего варианта (по Магазанник, В.Д. Человеко-компьютерное взаимодействие : уч. пособие для высших учебных заведений по спец. «Прикладная информатика». М. : Логос, 2007. (Новая университетская библиотека)). 4. Вызначце стыль перкладзенага на беларускую мову тэксту Задання 3, назавіце стылістычныя (лексічныя, марфалагічныя, сінтакічныя) сродкі атрыманага беларускамоўнага тэксту, прывядзіце прыклады з яго. Вынікі занясіце ў прыведзеную табліцу. Для паспяховага вызначэння стылю падумайце, каму тэкст адрасаваны (ці патрэбна спецыяльная падрыхтоўка для яго разумення, наколькі шырокая аўдыторыя можа ім зацікавіцца), з якой мэтай напісаны тэкст, да якога жанру можа належыць і ў якім выданні змешчаны. Стыль Моўныя сродкі лексічныя марфалагічныя сінтаксічныя 5. Складзіце анатацыю (да чатырох сказаў) на беларускай мове на прапанаваны рускамоўны артыкул. Узор анатацыі (вылучаны моўныя клішэ, універсальныя для жанру анатацыі на артыкул): Артыкул прысвечаны пытанням арганізацыйнага афармлення таварыства «Далоў непісьменнасць» (ТДН) у Пскове ў 1920-я гг. Раскрываюцца задачы, лозунгі, формы і віды дзейнасці таварыства. Асаблівая ўвага звяртаецца на прававую аснову і матэрыяльную базу функцыянавання арганізацыі. На аснове аналізу дынамікі колькаснага складу добраахвотнага таварыства, выніковасці яго практычнай дзейнасці, а таксама характару ўзаемадзеяння з іншымі грамадскімі арганізацыямі вызначаецца ступень удзелу ТДН у грамадска-палітычным жыцці рэгіёна. Моўныя клішэ, якія таксама могуць быць выкарыстаны: Разглядаецца праблема / пытанне… Аналізуецца… Характарызуецца… Пададзены (вынікі доследу, назірання, аналізу…) Абагульняецца… Вылучаны асноўныя этапы… Прапанавана (мадэль, канцэпцыя, гіпотэза…) Асноўны змест даследавання складае… У артыкуле гаворыцца пра / аб… Артыкул раскрывае змест паняцця… У артыкуле выкладзены погляды на… Даецца прагноз / перспектыва (развіцця, прымянення…) ПОЛ М. ЧЕРЧЛЕНД, ПАТРИЦИЯ СМИТ ЧЕРЧЛЕНД ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: МОЖЕТ ЛИ МАШИНА МЫСЛИТЬ? В науке об искусственном интеллекте (ИИ) происходит революция. Чтобы объяснить ее причины, мы прежде должны обратиться к истории. В начале 50-х годов традиционный, несколько расплывчатый вопрос о том, может ли машина мыслить, уступил более доступному вопросу: может ли мыслить машина, манипулирующая физическими символами в соответствии с правилами, учитывающими их структуру. Этот вопрос сформулирован точнее, потому что за предшествовавшие полвека формальная логика и теория вычислений существенно продвинулись вперед. Теоретики стали высоко оценивать возможности абстрактных систем символов, которые претерпевают преобразования в соответствии с определенными правилами. Казалось, что если эти системы удалось бы автоматизировать, то их абстрактная вычислительная мощь проявилась бы в реальной физической системе. Подобные взгляды способствовали рождению вполне определенной программы исследований на достаточно глубокой теоретической основе. Может ли машина мыслить? Было много причин для того, чтобы ответить да. Исторически одна из первых и наиболее глубоких причин заключалась в двух важных результатах теории вычислений. Первый результат был тезисом Черча, согласно которому каждая эффективно вычислимая функция является рекурсивно вычислимой. Термин «эффективно вычислимая» означает, что существует некая «механическая» процедура, с помощью которой можно за конечное время вычислить результат при заданных входных данных. «Рекурсивно вычислимая» означает, что существует конечное множество операций, которые можно применить к заданному входу, а затем последовательно и многократно применять к вновь получаемым результатам, чтобы вычислить функцию за конечное время. Понятие механической процедуры не формальное, а скорее интуитивное, и потому тезис Черча не имеет формального доказательства. Однако он проникает в самую суть того, чем является вычисление, и множество различных свидетельств сходится в его подтверждение. Второй важный результат был получен Аланом М. Тьюрингом, продемонстрировавшим, что любая рекурсивно вычислимая функция может быть вычислена за конечное время с помощью максимально упрощенной машины, манипулирующей символами, которую позднее стали называть универсальной машиной Тьюринга. Эта машина управляется рекурсивно применимыми правилами, чувствительными к идентичности, порядку и расположению элементарных символов, которые играют роль входных данных. Из этих двух результатов вытекает очень важное следствие, а именно что стандартный цифровой компьютер, снабженный правильной программой, достаточно большой памятью и располагающий достаточным временем, может вычислить любую управляемую правилами функцию с входом и выходом. Другими словами, он может продемонстрировать любую систематическую совокупность ответов на произвольные воздействия со стороны внешней среды. Конкретизируем это следующим образом: рассмотренные выше результаты означают, что соответственно запрограммированная машина, манипулирующая символами (в дальнейшем будем называть ее МС-машиной), должна удовлетворять тесту Тьюринга на наличие сознательного разума. Тест Тьюринга — это чисто бихевиористский тест, тем не менее его требования очень сильны. Согласно первоначальной версии теста Тьюринга, входом для МС-машины должны быть вопросы и фразы на естественном разговорном языке, которые мы набираем на клавиатуре устройства ввода, а выходом являются ответы МС-машины, напечатанные устройством вывода. Считается, что машина выдержала этот тест на присутствие сознательного разума, если ее ответы невозможно отличить от ответов, напечатанных реальным, разумным человеком. Конечно, в настоящее время никому не известна та функция, с помощью которой можно было бы получить выход, не отличающийся от поведения разумного человека. Но результаты Черча и Тьюринга гарантируют нам, что какова бы ни была эта (предположительно эффективная) функция, МС-машина соответствующей конструкции сможет ее вычислить. Это очень важный вывод, особенно если учесть, что тьюринговское описание взаимодействия с машиной при помощи печатающей машинки представляет собой несущественное ограничение. То же заключение остается в силе, даже если МС-машина взаимодействует с миром более сложными способами: с помощью аппарата непосредственного зрения, естественной речи и т.д. В конце концов более сложная рекурсивная функция все же остается вычислимой по Тьюрингу. Остается лишь одна проблема: найти ту несомненно сложную функцию, которая управляет ответными реакциями человека на воздействия со стороны внешней среды, а затем написать программу (множество рекурсивно применимых правил), с помощью которой МС-машина вычислит эту функцию. Вот эти цели и легли в основу научной программы классического искусственного интеллекта. Первые результаты были обнадеживающими. МС-машины с остроумно составленными программами продемонстрировали целый ряд действий, которые как будто относятся к проявлениям разума. Они реагировали на сложные команды, решали трудные арифметические, алгебраические и тактические задачи, играли в шашки и шахматы, доказывали теоремы и поддерживали простой диалог. Результаты продолжали улучшатьсгя с появлением более емких запоминающих устройств, более быстродействующих машин, а также с разработкой более мощных и изощренных программ. Классический, или «построенный на программировании», ИИ представлял собой очень живое и успешное научное направление почти со всех точек зрения. Периодически высказывавшееся отрицание того, что МС-машины в конечном итоге будут способны мыслить, казалось проявлением необъективности и неинформированности. Свидетельства в пользу положительного ответа на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, казались более чем убедительными. Конечно, оставались кое-какие неясности. Прежде всего МС-машины не очень-то напоминали человеческий мозг. Однако и здесь у классического ИИ был наготове убедительный ответ. Во-первых, физический материал, из которого сделана МС-машина, по существу не имеет никакого отношения к вычисляемой ею функции. Последняя зафиксирована в программе. Во-вторых, техничекие подробности функциональной архитектуры машины также не имеют значения, поскольку совершенно различные архитектуры, рассчитанные на работу с совершенно различными программами, могут тем не менее выполнять одну и ту же функцию по входу-выходу. Поэтому целью ИИ было найти функцию, по входу и выходу характерную для разума, а также создать наиболее эффективную из многих возможных программ для того, чтобы вычислить эту функцию. При этом говорили, что тот специфичный способ, с помощью которого функция вычисляется человеческим мозгом, не имеет значения. Этим и завершается описание сущности классического ИИ и оснований для положительного ответа на вопрос, поставленный в заголовке статьи. Может ли машина мыслить? Были также кое-какие доводы и в пользу отрицательного ответа. На протяжении 60-х годов заслуживающие внимания отрицательные аргументы встречались относительно редко. Иногда высказывалось возражение, заключающееся в том, что мышление — это не физический процесс и протекает он в нематериальной душе. Однако подобное дуалистическое воззрение не выглядело достаточно убедительным ни с эволюционной, ни с логической точки зрения. Оно не оказало сдерживающего влияния на исследования в области ИИ. Гораздо большее внимание специалистов по ИИ привлекли соображения иного характера. В 1972 г. Хьюберт Л. Дрейфус опубликовал книгу, в которой резко критиковались парадные демонстрации проявлений разума у систем ИИ. Он указывал на то, что эти системы не адекватно моделировали подлинное мышление, и вскрыл закономерность, присущую всем этим неудачным попыткам. По его мнению, в моделях отсутствовал тот огромный запас неформализованных общих знаний о мире, которым располагает любой человек, а также способность, присущая здравому рассудку, опираться на те или иные составляющие этих знаний,в зависимости от требований изменяющейся обстановки. Дрейфус не отрицал принципиальной возможности создания искусственной физической системы, способной мыслить, но он весьма критически отнесся к идее о том, что это может быть достигнуто только за счет манипулирования символами с помощью рекурсивно применяемых правил. В кругах специалистов по искусственному интеллекту, а также философов рассуждения Дрейфуса были восприняты главным образом как недальновидные и необъективные, базирующиеся на неизбежных упрощениях, присущих этой еще очень молодой области исследований. Возможно, указанные недостатки действительно имели место, но они, конечно, были временными. Настанет время, когда более мощные машины и более качественные программы позволят избавиться от этих недостатков. Казалось, что время работает на искусственный интеллект. Таким образом, и эти возражения не оказали сколько-нибудь заметного влияния на дальнейшие исследования в области ИИ. Однако оказалось, что время работало и на Дрейфуса: в конце 70-х начале 80-х годов увеличение быстродействия и объема памяти компьютеров повышало их «умственные способности» ненамного. Выяснилось, например, что распознавание образов в системах машинного зрения требует неожиданно большого объема вычислений. Для получения практически достоверных результатов нужно было затрачивать все больше и больше машинного времени, намного превосходя время, требуемое для выполнения тех же задач биологической системе зрения. Столь медленный процесс моделирования настораживал: ведь в компьютере сигналы распространяются приблизительно в миллион раз быстрее, чем в мозге, а тактовая частота центрального процессорного устройства компьютера примерно во столько же раз выше частоты любых колебаний, обнаруженных в мозге. И все же на реалистических задачах черепаха легко обгоняет зайца. Кроме того, для решения реалистических задач необходимо, чтобы компьютерная программа обладала доступом к чрезвычайно обширной базе данных. Построение такой базы данных уже само по себе представляет довольно сложную проблему, но она усугубляется еще одним обстоятельством: каким образом обеспечить доступ к конкретным, зависящим от контекста фрагментам этой базы данных в реальном масштабе времени. По мере того как базы данных становились все более емкими, проблема доступа осложнялась. Исчерпывающий поиск занимал слишком много времени, а эвристические методы не всегда приводили к успеху. Опасения, подобные тем, что высказывал Дрейфус, начали разделять даже некоторые специалисты, работающие в области искусственного интеллекта. 6. Напішыце тэкст-разважанне (да 10 сказаў) як адказ на прапанаванае пытанне, выкарыстаўшы наступныя граматычныя сродкі (мінімум па адным разе кожны): складаны бяззлучнікавы сказ; пабочная канструкцыя; дзеепрыслоўны зварот; дзеепрыметнікавы зварот. Падкрэсліце ў тэксце пералічаныя сродкі мовы. У адной сацыяльнай сетцы яе карыстальнік змясціў наступны запіс: «Беларуская мова індыкатар. І па-сапраўднаму шкада, калі беларусы па розных прычынах свядома не хочуць яе вучыць. А яшчэ яна нітуе вакол сябе народ. Сёння ў аўтобусе адбылося тое, чаго я даўно не бачыў. За мову падзякавалі». Якую выснову на падставе апісанай сітуацыі можна зрабіць аб становішчы, ролі беларускай мовы?
Категория: Белорусский язык | Добавил: 72696butrihae
Просмотров: 827 | Загрузок: 4
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]